Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

 

 

REGULAMIN

WYCIECZEK SZKOLNYCH

OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W GŁĘBOWICACH

 

Podstawa prawna:

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie

  warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki

  krajoznawstwa i turystyki

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

  bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków

  bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających

  sporty wodne

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie

   warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,

   a także zasad jego organizowania i nadzorowania

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997r. zmieniające

  rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla

  dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie

  szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej

 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników

   turystycznych i pilotów wycieczek.

 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (z późn zmianami Dz.U.

  nr 92 poz. 530 z 2011 roku)

 

§ 1

Zasady ogólne.

 

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.

2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

 

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury

    i historii,

 

b) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego

    i kulturalnego,

 

c) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

d) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego

    oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

 

e) podnoszenie sprawności fizycznej,

 

f) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

 

g) przeciwdziałanie patologii społecznej,

 

h) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych,

    pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

 

4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku uczniów i

    programu nauczania.

 

5. Dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim

    wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo – turystyczne na terenie najbliższej okolicy,

    macierzystego województwa i regionu geograficzno - turystycznego.

 

6. Dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej powinny być organizowane przede

    wszystkim wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo – turystyczne na terenie macierzystego

    województwa, regionu geograficzno - turystycznego i kraju.

 

7. W wycieczkach turystyczno - krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w

    stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

 

8. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział

    w wycieczkach i imprezach - organizatorzy powinni zapewnić możliwość udziału

    opiekunowi prawnemu niepełnosprawnego dziecka.

 

9. Udział uczniów niepełnosprawnych w wycieczkach, również przedmiotowych,

    odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich

    przedstawicieli ustawowych.

 

10.Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym,

a następnie informuje się strony zainteresowane o podjętych ustaleniach, a w szczególności o:

a) celu,

b) trasie,

c) harmonogramie,

d) regulaminie,

e) wyrażeniu zgody przez rodziców.

 

11.Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i

     nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą

     zatwierdza dyrektor szkoły.

 

12. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

13.Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego

     szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

 

§ 2

Rodzaje wycieczek

 

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu

   uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu

   lub przedmiotów pokrewnych,

 

b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników

    przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

 

c) imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, rajdy,

 

d) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone

    szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

 

§ 3

Kierownik wycieczki i opiekunowie.

 

1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników

    pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form

    krajoznawstwa i turystyki.

 

2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora

    szkoły, osoba pełnoletnia, która spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

b) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika bądź instruktora

    turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

 

3. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia

    bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

 

4. Opiekunami wycieczki lub imprezy mogą być:

a) nauczyciele,

b) rodzice uczniów biorących udział w wycieczce, po uzyskaniu zgody dyrektora

    szkoły.

 

5. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów, przynajmniej jednym z  nich powinien

    być nauczycielem.

 

§ 4

Zadania kierownika wycieczki.

 

1. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

a) opracowuje program i harmonogram - wycieczki lub imprezy,

b) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

c) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub

     imprezy oraz  sprawuje nadzór w tym zakresie,

d) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich

                przestrzegania,

e) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i

                bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

f) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w apteczkę pierwszej pomocy,

g) organizuje transport i wyżywienie dla uczestników,

h) dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

i) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub

   imprezy,

j) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy

   po jej zakończeniu.

 

§ 5

 Obowiązki opiekuna.

 

1. Opiekun w szczególności:

- sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,

- współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu harmonogramu,

              wycieczki lub imprezy,

- sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym

  uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

- nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

- wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

 

2. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie

    odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

 

§ 6

 Finansowanie wycieczek.

 

1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki

    oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

 

2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub

    innych źródeł.

 

3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę

   wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

 

4. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu.

 

5. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania

    nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

 

§ 7

 Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki.

 

1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez

    niego osoba.

 

2. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego przedmiotu

    należy zgłosić dyrektorowi lub upoważnionej przez niego osobie wyjścia poza teren szkoły,

    a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w księdze wyjść i w dzienniku

    lekcyjnym.

 

§ 8. Dokumentacja wycieczki.

 

1. Obowiązującą dokumentację stanowi:

a) karta wycieczki z harmonogramem,

b) lista uczestników.

c) pisemna zgoda rodziców.

d) regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki.

 

2. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1a-d) winna być złożona do

    zatwierdzenia w terminie co najmniej 2 dni przed jej rozpoczęciem.

 

3. Rozliczenia wycieczki klasowej dokonuje kierownik wycieczki na najbliższym zebraniu

    rodziców. Inne imprezy rozliczane są przez kierownika w terminie do dwóch tygodni u

   Dyrektora Szkoły.

 

§ 9

Zasady organizacji wycieczek.

 

1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest

    przydzielenie opiekunów według następujących zasad:

a) jeden opiekun na 30 osób podczas wycieczek przedmiotowych w miejscu, które jest

    siedzibą szkoły,

b) jeden opiekun na 15 uczniów podczas wycieczek w miejscu, przy korzystaniu ze

    środków transportu komunikacji miejskiej,

c) jeden opiekun na 15 uczniów, przy wyjściu lub przy wycieczkach autokarowych

    poza miejsce siedziby szkoły,

d) dwóch opiekunów na 10 – 12 uczniów podczas wycieczek rowerowych

e) jeden opiekun na 10 uczniów podczas wycieczek górskich,

f) jeden opiekun na 7 uczniów przy przejazdach kolejowych.

 

2. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 12 lat i

    posiadają kartę rowerową. Długość trasy dostosowana do możliwości uczestników. Z tyłu i

    przodu bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Odległość od roweru do roweru nie powinna

    przekraczać 5 m. Oznaczenia: z przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak

   zamontowany przy siodełku rowerowym.

 

3. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającym i kończącym wycieczkę jest budynek Szkoły

   Podstawowej w Głębowicach, skąd uczniowie udają się do domu; po godzinie 20:00

   wyłącznie pod opieką rodziców.

 

4. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach

    bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

 

5. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego

    miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu 

    docelowego.

 

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

 

7. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się

    po drogach.

 

§ 10. Postanowienia końcowe.

 

1. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego

    szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

 

2. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć

    szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach wskazanych przez dyrektora.

 

3. Przy wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

    postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 

4. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę Dyrektor

   Szkoły

.

5. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów nadrzędnych

    stanowiących podstawę jego opracowania.

 

6. Zasady turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych określają odrębne przepisy.

 

 

Rada Pedagogiczna zapoznała się z Regulaminem

i przyjęła do realizacji uchwałą nr

na posiedzeniu w dniu 8.05.2013r.

 

Załączniki do regulaminu:

 

Załącznik nr 1

Karta wycieczki

.

 

Utworzona: 07.12.2008,