O szkolePraca szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach właściwie wywiązuje się z realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W szkole panuje miła, przyjazna dla całej społeczności szkolnej atmosfera. Wszyscy nauczyciele troszczą się o dobro swoich wychowanków. Kadra pedagogiczna wiele uwagi poświęca samokształceniu i doskonaleniu się. Nauczyciele zdobywają kolejne kwalifikacje. Ich fachowość wpływa na efektywność pracy pedagogicznej.

Wszyscy pedagodzy korzystają z wszelkich możliwych ofert kursów i szkoleń doskonalących wiedzę z różnych dziedzin życia szkoły. W ramach samokształceniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej odbywają się dyskusje na temat atrakcyjnych form pracy, aktywizowania uczniów, stosowania nowoczesnych metod nauczania. Po dyskusjach i wnikliwych analizach podejmuje się wnioski modyfikujące pracę szkoły i sukcesywnie się je realizuje. Do głównych celów szkoły należy: troska o wszechstronny rozwój osobowości ucznia oraz przygotowanie go do pełnienia wszelkich ról w życiu dorosłym, uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym, wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów i gotowego do autokreacji na drodze do właściwego dla niego sukcesu szkolnego. Na terenie szkoły działa Samorząd Uczniowski, który stoi na straży przestrzegania praw ucznia, mobilizuje wszystkich uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły, organizuje wiele uroczystości i apeli.

Nauczyciele wiele uwagi poświęcają podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie agresji dzieci. Współpracują z Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, skąd pozyskują środki finansowe na organizowanie konkursów, spektakli dotyczących tematyki agresji dzieci, oraz środki na dofinansowanie do wycieczek szkolnych, zielonych szkół dla dzieci z nielicznych rodzin patologicznych.

Przystąpiliśmy do  projektu „Super Szkoła”, aby umożliwić naszym uczniom zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności, w tym technik informacyjno – komunikacyjnych. Szeroki udział  w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, poszerzanie zdolności językowych i informatycznych, umożliwienie kontaktu z kulturą pomoże wyrównać im szanse edukacyjne.

W sierpniu 2007 roku szkoła została wyposażona w pracownię komputerową z 10 stanowiskami w ramach programu "Pracownia internetowa w każdej szkole podstawowej ".

Nasza szkoła jest przyjazna i otwarta na zmiany. Gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom bez względu na poziom rozwoju fizycznego i psychicznego oraz wysoki poziom nauczania i dobre przygotowanie do dalszej edukacji. Propagujemy pozytywne wzorce zachowań, kształtujemy postawy prospołeczne i wychowujemy w duchu tolerancji.

Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności i pogłębiania wiedzy w wybranych dziedzinach poprzez uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań: teatralnym, reporterskim, plastycznym, informatycznym, SKS. Działają także inne koła: polonistyczne, matematyczne. W szkole funkcjonują również organizacje takie jak: Samorząd Uczniowski, SKO, LOP.
       
Uczniom o specyficznych potrzebach oferujemy pomoc na zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych i gimnastyki korekcyjnej oraz współpracę z logopedą i pedagogiem. Nad rozwojem uczniów czuwają nauczyciele - ludzie ambitni, twórczy, ciągle doskonalący się, zaangażowani w życie szkoły i oddani dzieciom.

Staramy się włączać rodziców w pracę placówki . Chętnie pomagają nam w organizacji imprez klasowych, wycieczek, wyjazdów w ramach „zielonej szkoły”, imprez ogólnoszkolnych.
Sukces wieńczą tradycyjne już festyny, organizowane  przy ogromnej pomocy i zaangażowaniu rodziców. Komitet Rodzicielski bierze aktywny udział w planowaniu działań szkoły oraz w pozyskiwaniu funduszy wspomagających jej działania.

Misja szkoły

Nadrzędnymi wartościami,  na których Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach opiera swe działania są : mądrość, miłość, tolerancja, uczciwość i radość.
Szkoła umożliwia uczniom indywidualny i wszechstronny rozwój w rodzinnej atmosferze. Wykwalifikowana kadra wspiera uczniów w poszukiwaniu mądrości, odpowiednio je ukierunkowuje i motywuje. W swej działalności opieramy się na współpracy z rodzicami i instytucjami działającymi na terenie gminy i powiatu.

Wizja szkoły

Szkoła nasza jest przyjazna uczniowi. Staramy się stworzyć domową atmosferę. Pracujemy z uczniem indywidualnie. Mamy ten komfort, że klasy są nieliczne i możemy różnicować wymagania w stosunku do każdego dziecka. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala rozwijać zainteresowania i wyrównywać niedociągnięcia.

Utworzona: 15.11.2007,