Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej


Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głębowicach.

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Głębowicach

Głębowice
ul. Oświęcimska 22
32-608 Osiek

Telefon/fax: +48 33 875 51 76
E-mail: zspglebowice@gmail.com

Data publikacji strony internetowej: 2008-02-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głębowicach,
  • część z publikowanych plików multimedialnych nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głębowicach. 


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Brak ułatwień dla osób niepełnosprawnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głębowicach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Sokalski, e-mail: zspglebowice@gmail.com.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 875 51. T 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zlokalizowany jest przy ul. Oświęcimskiej 22 i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzą trzy wejścia, wejście do szkoły,  wejście do przedszkola i wejście tylne na salę gimnastyczną, które jest dostępne dla osób na wózkach. W korytarzu sali gimnastycznej znajduje się winda umożliwiająca przemieszczenie się na II kondygnację budynku szkoły, co umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń na tej kondygnacji , w tym do sekretariatu zespołu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W zakresie dostępności informacyjnej

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane w sekretariacie zespołu po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikowi sekretariatu. Osoby głuchonieme, które chcą załatwić sprawy urzędowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym, proszone są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą jednej wybranej metody komunikacji. Wyboru tej metody należy dokonać z poniższych wariantów:


1. Przesłanie pisma/dokumentu na numer faksu 33 875 51 76
2. Przesłanie pisma/dokumentu na adres e-mail: zspglebowice@gmail.com
3. Przesłanie pisma/dokumentu za pomocą platformy e-PUAP,
4. Poprzez strony WWW.zspglebowice.iap.pl oraz poprzez BIP

Zespół skontaktuje się z osobą głuchoniemą, w sposób, w który został przez nią wybrany, aby ustalić termin realizacji świadczenia. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 

Utworzona: 25.08.2020,